Algemene Voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden 
Esmiralda de Waal is gevestigd in Loenen GLD en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68218745. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Esmiralda de Waal en haar opdrachtgevers. Esmiralda de Waal accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 1: Algemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen Esmiralda de Waal en haar opdrachtgevers.
1.2 Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Esmiralda de Waal in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Esmiralda de Waal.
Artikel 2: Tarieven 
Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9 of 21% BTW.
2.1 Esmiralda de Waal kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.
2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.
2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 05:00 uur zal Esmiralda de Waal 150% van het uurtarief berekenen.
2.4 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op feestdagen zal Esmiralda de Waal een toeslag van €50,- berekenen.
2.5 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 05:00 en 07:00 zal Esmiralda de Waal een toeslag van €50,- per uur berekenen.
2.6 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt €30,- per uur.

Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding 

3.1 De door de Esmiralda de Waal gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à €0,35 per kilometer. Gerekend vanaf het correspondentieadres zijnde Cornelis Hendrixstraat 35 te Loenen.
3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Esmiralda de Waal.
3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 4: Totstandkoming boeking 

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Esmiralda de Waal aanvaardt.
4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Esmiralda de Waal alvorens een boeking te doen.
4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 1 (zegge één) maand mits nadrukkelijk anders vermeldt.
4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Betaling 

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/ overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
5.2 Opdrachten voor bruidskapsels en bruidsvisagie mogen ineens worden betaald en dienen uiterlijk een dag voor de trouwdag te zijn voldaan.
5.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.
5.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Esmiralda de Waal gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot 48 uur vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/ try-out is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/ try-out verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een try-out genoemd op de website van Esmiralda de Waal, www.esmiraldadewaal.nl. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf 48 uur tot aanvang van de opdracht 50%.
 
6.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Esmiralda de Waal.

Artikel 7: Overmacht 

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Esmiralda de Waal te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel & bruidsvisagie heeft Esmiralda de Waal de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
7.2 Indien Esmiralda de Waal door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Esmiralda de Waal niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Esmiralda de Waal sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Esmiralda de Waal en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Esmiralda de Waal kunnen worden toegerekend.
8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Esmiralda de Waal is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.
8.3 Ondanks dat Esmiralda de Waal dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Esmiralda de Waal is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

Artikel 9: Privacy

9.1 Esmiralda de Waal is transparant en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
9.2 Meer informatie kun je vinden in de Privacy verklaring

Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden 

10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite van Esmiralda de Waal te weten www.esmiraldadewaal.nl.
10.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Esmiralda de Waal bestaat is Nederlands recht van toepassing. Versie: 01-10-2021.
 
 
 Privacy Verklaring
 Esmiralda de Waal is gevestigd in Loenen GLD en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68218745. Esmiralda de Waal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
 Contactgegevens:
www.esmiraldadewaal.nl
Vestigings- en correspondentieadres:   Cornelis Hendrixstraat 35, 7371 AR Loenen 
Telefoon: +31654994123

Esmiralda de Waal is de Functionaris Gegevensbescherming van Esmiralda de Waal
Zij is te bereiken via info@esmiraldadewaal.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Esmiralda de Waal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken
 Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@esmiraldadewaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Esmiralda de Waal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Esmiralda de Waal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Esmiralda de Waal) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Esmiralda de Waal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens                 > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Personalia                                                  > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst                      
Adres                                                          > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Enzovoort                                                   > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden
– Esmiralda de Waal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
– Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
– Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Esmiralda de Waal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Esmiralda de Waal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@esmiraldadewaal.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Esmiralda de Waal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Esmiralda de Waal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@esmiraldadewaal.nl
  

Voeg je header hier toe